Technology

Server-side

PHP
Python
Microsoft CSharpDotNet
ASP.net

Database

MySQL
MS SQL Server
ArangoDB
PostgreSQL

Framework

Symfony
Laravel
Zend Framework
Vue.js
 

CMS

Wordpress
EzPublish
Drupal

System

Ubuntu
MAC
Windows
PHP 90%
Symfony 85%
MySQL 80%
Laravel 75%
JavaScript 75%
CSS3 70%
Linux 70%
Drupal 60%
Docker 60%
Vue.js 60%

Portfolios